Upravni odbor Akademsko-strukovnog Udruženja je donio Odluku o kategorijama članstva i visini godišnje članarine

Članovi interni revizori - 60 KM

Članovi interni revizori mogu biti fizička lica koja posjeduju certifikat ovlaštenog internog revizora, te koji imaju pravo da biraju i da budu birani u tijela Udruženja.

Pridruženi članovi Udruženja - 150 KM

Pridruženi članovi Udruženja sa pristupom edukativnim materijalima mogu biti fizička lica koja ne posjeduju certifikat ovlaštenog internog revizora, te koja nemaju pravo da biraju i da budu birani u tijela Udruženja. Pridruženi članovi Udruženja imaju elektronski pristup edukativnim materijalima sa održanih seminara, radionica i drugih vidova edukacije u organizaciji Udruženja, kao i drugim materijalima koje će Udruženje objavljivati.

Članovi pravna lica - 300 KM

Članovi pravna lica su društva, institucije i druge organizacije koje pružaju usluge interne revizije, a koje su zainteresovane za razvoj, unaprjeđivanje i promovisanje profesije interne revizije, te su prepoznate od strane Udruženja kao takve. Članovi pravna lica imaju elektronski pristup edukativnim materijalima sa održanih seminara, radionica i drugih vidova edukacije u organizaciji Udruženja, kao i drugim materijalima koje će Udruženje objavljivati.